Délka funkčního období

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v ustanoveních, která se týkají orgánů společenství vlastníků (ust. § 1205 NOZ) zvlášť neupravuje délku funkčního období členů volených orgánů společenství vlastníků. Proto je nutné na společenství vlastníků použít obecnou úpravu týkající se spolků, které v ust. § 246 odst. 1 NOZ stanoví, že neurčí-li stanovy Přečíst si víc oDélka funkčního období[…]

Lhůty pro změnu stanov

Nový občanský zákoník obsahuje v některých ohledech odlišnou právní úpravu týkající se vlastnictví bytů a současně ve svých přechodných ustanoveních (ust. § 3041 a násl. NOZ) ukládá všem právnickým osobám (mezi něž patří mimo jiné i společenství vlastníků), aby do tří let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (tj. do 31. 12. 2016) přizpůsobily své zakladatelské Přečíst si víc oLhůty pro změnu stanov[…]