Počet osob v nepronajaté jednotce

7.3.2023, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz:V poslední době se množí požadavky vlastníků pronajímaných bytů ve vyúčtování záloh na službyze zúčtovacího období vyloučit dobu, po kterou jejich byt není obsazen nájemníkem, Podotýkám, žepodle počtu ubytovaných osob se rozpočítávají pouze náklady z provoz výtahů a osvětleníspolečných prostorů. Se stejným požadavkem se na výbor obrátil vlastník, Přečíst si víc oPočet osob v nepronajaté jednotce[…]

Povinné dálkové odečty (teplo)

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Článek 9c: Požadavek dálkového odečtu 1.  Pro účely článků 9a (Měření týkající se vytápění, chlazení a teplé užitkové vody) a 9b (Dílčí měření a rozdělení nákladů na vytápění, chlazení a teplou užitkovou vodu) musí být Přečíst si víc oPovinné dálkové odečty (teplo)[…]

Krátkodobé pronájmy

Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Může společenství vlastníků omezit přístup nájemcům bytů pronajímaných některými vlastníky bytů do některých společných prostor, např. zahrada, kočárkárna, sušárna, půda a parkovací plochy pro auta? Na to samé bych se chtěl zeptat, pokud nastane případ, že byty nejsou pronajímány na nájemní smlouvy, ale jako krátkodobé ubytování tzv. airbnb. Přečíst si víc oKrátkodobé pronájmy[…]

GDPR pro SVJ a BD

Nový právní rámec na ochranu osobních údajů začne platit 25. května 2018. Takzvaný General Data Protection Regulation (GDPR) vznikl s cílem maximálně hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Revoluce v této oblasti byla více než nutná, ale už teď dělá těžkou hlavu mnoha správcům a zpracovatelům osobních dat. Regulace se dotkne i Přečíst si víc oGDPR pro SVJ a BD[…]

Rozúčtování za nevyužívaný byt

JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Chtěla bych se zeptat na rozúčtování služeb spojených s bydlením v domech, kde vzniklo SVJ. Jde mi konkrétně o rozúčtování nákladů elektřiny společných prostor, které v sobě zahrnují také stálý plat za elektroměr a mnohdy ještě další náklady, jako např. výměnu zásuvek, vypínačů apod. Je mi jasné, že Přečíst si víc oRozúčtování za nevyužívaný byt[…]

Příspěvek do fondu oprav

§1180 Občanský zákoník (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto Přečíst si víc oPříspěvek do fondu oprav[…]

Judikát Vrchního soudu v Praze

JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer Aktuální judikát Vrchního soudu v Praze by měl ukončit výkladové problémy, diskuse a rozdílná stanoviska, která se již od doby přijetí nového občanského zákoníku vyskytují v odborné právnické veřejnosti, v prostředí společenství vlastníků jednotek a také v rozhodovací praxi některých rejstříkových soudů. Situace před judikátem V odborné veřejnosti a současně v prostředí SVJ je již Přečíst si víc oJudikát Vrchního soudu v Praze[…]

Délka funkčního období

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v ustanoveních, která se týkají orgánů společenství vlastníků (ust. § 1205 NOZ) zvlášť neupravuje délku funkčního období členů volených orgánů společenství vlastníků. Proto je nutné na společenství vlastníků použít obecnou úpravu týkající se spolků, které v ust. § 246 odst. 1 NOZ stanoví, že neurčí-li stanovy Přečíst si víc oDélka funkčního období[…]

Lhůty pro změnu stanov

Nový občanský zákoník obsahuje v některých ohledech odlišnou právní úpravu týkající se vlastnictví bytů a současně ve svých přechodných ustanoveních (ust. § 3041 a násl. NOZ) ukládá všem právnickým osobám (mezi něž patří mimo jiné i společenství vlastníků), aby do tří let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (tj. do 31. 12. 2016) přizpůsobily své zakladatelské Přečíst si víc oLhůty pro změnu stanov[…]

Plná moc pro zastupování v SVJ

Dle § 1185 Občanského zákoníku „Spoliuvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.“ by měli všichni spoluvlastníci někoho zplnomocnit, tedy např. ona manželé zplnoomocní jednoho z nich. Z M O C N Ě N Í   S P Přečíst si víc oPlná moc pro zastupování v SVJ[…]