Ceník služeb

Paušální poplatek

Nabízíme zapůjčení zasedací místnosti o kapacitě 40 míst pro konání shromáždění za jednorázový poplatek 100,-Kč, (=pouze poplatek na úhradu služeb, místnost je vybavena kopírkou, skenerem, Wi-Fi síť), i ve večerních hodinách. Dále nabízíme zpracování všech potřebných dokumentů, nutných pro zápis jakékoli změny do rejstříku společenství (obchodní rejstřík) za jednorázový poplatek 2.000,-Kč (obsahuje vyhotovení: prezenční listiny, zápisu ze shromáždění, zápisu ze schůze výboru, čestné prohlášení pro členy výboru, návrhu na zápis změny do rejstříku, zajištění výpisu z listu vlastnictví. Všechny dokumenty vyhotovíme, předáme k Vašim podpisům a poté je předložíme na podatelnu obchodního rejstříku.)

1.    Paušální roční poplatek při podpisu smlouvy (á 1 společenství vlastníků): 2.400,- Kč     

 • informace o zákonných změnách týkajících se chodu SVJ – zasílání informací o nových zákonech, vyhláškách, věstnících a normách
 • informace o změnách v účetnictví, daňových předpisech apod.
 • informace o vypsaných grantech, pobídkách a jiných finančních nabídkách různých státních i evropských institucí
 • nabídka na nové vydání, případně reedice, publikací zabývající se problematikou SVJ
 • nabídky různých firem majících vztah k problematice SVJ – účetnictví, stavebnictví, apod.
 • informace o probíhajících školení s tématikou SVJ
 • ostatní obecné informace týkající se funkce a chodu SVJ
 • 2 telefonické konzultace popř.1 osobní jednání  k problematice SVJ
 • další telefonická komunikace á 150,-Kč/hod

Sazba za jednotku

2.     Sazba za 1 jednotku :

 • zajišťování „domovnického servisu“ (drobná údržba jedenkrát týdně – výměna žárovek, výměna zámkových vložek, zajištění výroby klíčů, výměna krytů světel, připevňování utržených háčků, uvolněných klik, zámkových/klikových štítků apod.) á 70,- Kč
 • přepracování prohlášení vlastníka á 1.700,- Kč
 • případně zajištění individuálního přeměření jednotek á 500,- Kč
 • zajištění umístění veškerých písemností společenství na webu (stanovy, zápisy, oběžníková schvalování, hospodaření, výzvy, upozornění apod.) á 50,- Kč

Hodinová sazba – běžná agenda

3.    Hodinová sazba 600,- Kč :

 • vyhotovení zápisu
 • pomoc při vedení administrativy (tvorba písemností)
 • ekonomické poradenství v oblasti bankovnictví – výběr vhodného peněžního ústavu (běžné a šetřící účty)
 • pomoc při získávání půjček, hypoték na opravy objektu
 • pomoc/zajištění nejvhodnějšího pojišťovacího ústavu v daném čase (průběžně měněné podmínky a spoluúčasti pojišťoven, speciální preference jednotlivých objektů – někdo vandalizmus, někdo zranění, někdo odpovědnost za škodu atd.)
 • vypracování nových stanov, domovního řádu, jednacího řádu a dalších interních předpisů SVJ
 • sledování a informace o zákonných změnách týkajících se chodu SVJ
 • vedení elektronické komunikace, evidence zápisů ze schůzí, výsledků hospodaření, apod. průběžná aktualizace
 • zajištění individuálního školení k jakékoli problematice na úrovni akreditovaného školitele
 • zprostředkování prověřených firem i jednotlivých řemeslníků k nejrůznějším úkonům (pro SVJ i jednotlivce)
 • zastupování nepřítomných právnických a fyzických osob na shromážděních a jejich zpětná informace; hlasování dle jejich instrukcí
 • zajišťování právního servisu (služeb), popř. jeho poskytování s tím, že v takovém případě bude cena stanovena dle dohody a složitosti materie

Hodinová sazba – specifická agenda

4.    Hodinová sazba 1.100,- Kč :

 • arbitráž SVJ kontra vlastník a naopak
 • podpis smluv v plné moci
 • příprava podkladů pro jednání shromáždění SVJ a jeho organizace (řízení shromáždění)
 • pomoc při řešení pojistných událostí
 • pomoc při určování  zdroje zavinění havárie (společné nebo soukromé)
 • kalkulace budoucích nákladů na údržbu a z toho vyplývající výše příspěvků do FO
 • ekonomické vyhodnocování všech nákladů na chod a správu objektu (energie, služby, opravy) a návrhy úsporných opatření
 • návrhy investic a oprav (1 x ročně technický soupis/popis stavu objektu)
 • pomoc při získávání grantů na opravy
 • čtvrtletní kontrola toku finančních prostředků, zvláště tam, kde SVJ užívá statutární orgán „pověřený vlastník“
 • půlroční kontrola hospodaření SVJ (zpráva – nedostatky, návrhy nápravy)
 • zrevidování Stanov, domovních řádů, hlasovacích a jednacích řádů, doplnění, případné aktuální přepracování.
 •  tvorba základního archivu a dokumentace domu (+ náklady spojené se získáním podkladů)

Stojíte o naše služby? Kontaktujte nás!