Plná moc pro zastupování v SVJ

Dle § 1185 Občanského zákoníku „Spoliuvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.“ by měli všichni spoluvlastníci někoho zplnomocnit, tedy např. ona manželé zplnoomocní jednoho z nich.

Z M O C N Ě N Í   S P O L E Č N É H O   Z Á S T U P C E

My, níže podepsaní

………………………..………………… nar. dne……..……………, bytem………………………………………………….………………

 

………………………..………………… nar. dne……..……………, bytem………………………………………………….………………

spoluvlastníci jednotky/manželé mající ve společném jmění jednotku č. .…… /….… v domě č.p. ……., v ulici ……., 110 00 Praha 1 – …..

(dále jen „Zastoupení“)

zmocňujeme

pana/paní………………………..…………………

nar. dne……..……………, bytem………………………………………………….………………

(dále jen „Společný zástupce“)

k tomu, aby ve smyslu ust. § 1185 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník v platném znění vykonával v plném rozsahu naše práva vlastníků jednotky vůči osobě odpovědné za správu domu, tedy vůči Společenství ….., se sídlem …, identifikační číslo …. (dále jen „Společenství“).

Mezi tato práva výslovně patří i právo hlasovat na shromáždění Společenství hlasem zastoupených odpovídajícím jejich spoluvlastnickému podílu na společných částech, včetně práva vyjadřovat se při rozhodování mimo zasedání shromáždění.

Zastoupení a zástupce ujednávají, že Společný zástupce může pověřit k zastoupení dalšího zástupce ve smyslu ust. § 438 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 Zastoupení a Společný zástupce prohlašují, že jejich zájmy nejsou v rozporu.

 

V Praze dne ………..…

 

………………………………,………………………………

Zastoupení (podpisy)

S výše uvedeným souhlasím a zmocnění v celém rozsahu přijímám.

 

V Praze dne ………..…

 

…………………..……………………

Společný zástupce (podpis)

 

Z M O C N Ě N Í   Z Á S T U P C E

Já, níže podepsaná

………………………..………………… nar. dne……..……………, bytem………………………………………………….………………

vlastník jednotky č. .…… /….… v domě č.p. ……., v ulici ……., 110 00 Praha 1 – …

(dále jen „Zastoupená“)

zmocňuji

paní………………………..…………………

nar. dne……..……………, bytem………………………………………………….………………

(dále jen „Zástupce“)

k tomu, aby ve smyslu ust. § 1185 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník v platném znění vykonával v plném rozsahu naše práva vlastníků jednotky vůči osobě odpovědné za správu domu, tedy vůči Společenství …., se sídlem … 110 00 Praha 1, identifikační číslo … (dále jen „Společenství“).

Mezi tato práva výslovně patří i právo hlasovat na shromáždění Společenství hlasem zastoupených odpovídajícím jejich spoluvlastnickému podílu na společných částech, včetně práva vyjadřovat se při rozhodování mimo zasedání shromáždění.

Zastoupená a zástupce ujednávají, že Zástupce může pověřit k zastoupení dalšího zástupce ve smyslu ust. § 438 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Tato plná moc platí do písemného odvolání.

 Zastoupená a Zástupce prohlašují, že jejich zájmy nejsou v rozporu.

 

V Praze dne ………..…

 

………………………………,………………………………

Zastoupená (podpisy)

S výše uvedeným souhlasím a zmocnění v celém rozsahu přijímám.

 

V Praze dne ………..…

 

…………………..……………………

Zástupce (podpis)

Uložit odkaz do záložek.