Služby pro firmy

 • prodej a převody bytů a nebytových prostor dle zákona 72/1994 Sb., dle zákona č. 89/2012 Sb.
 • měření bytů a nebytových prostor
 • pasportizace bytových i nebytových objektů
 • zajištění rekolaudace bytových, nebytových či společných prostor
 • posouzení výnosnosti nemovitostí a návrh nového využití
 • zpracování všech podkladů nutných k prodeji společných či půdních prostor včetně projektové dokumentace, zajištění stanovisek příslušných orgánů a institucí
 • zpracování prohlášení vlastníka a smluv pro převod bytů a nebytových prostor
 • zpracování návrhů na vklad prohlášení vlastníka a smluv o převodu do katastru nemovitostí
 • zajištění znaleckých posudků nemovitostí v případě, že převod podléhá daním
 • zpracování předběžných technických otázek, včetně daňových odvodů a dalších finančních nákladů
 • zpracování a podání přiznání k dani z převodu nemovitosti (podléhá-li převod této dani)
 • účast na informativní schůzce – informování nájemníků o postupu převodu bytů do vlastnictví a jednotlivých aspektech vlastnictví bytů
 • zpracování pravidel pro převod bytů a nebytových prostor
 • v případě, že majitel nemá k dispozici projektovou dokumentaci, dohledání projektové dokumentace v archivu příslušného úřadu
 • kontrola a přeměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu, srovnání skutečnosti s projektovou dokumentací, případné nové zaměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu
 • zpracování prohlášení vlastníka budovy v potřebném počtu výtisků a předání ke kontrole statutárním zástupcům majitele domu
 • zpracování návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí
 • zpracování podpisových vzorů osob oprávněných jednat za společnost pro katastrální úřad
 • možnost zastupování nabyvatelů a převádějícího při jednání s Katastrálním úřadem
 • kompletní poradenství k této problematice
 • účast na přípravné schůzce SVJ, kde se vyřeší konečné znění stanov a členové výboru tak, aby první schůze shromáždění vlastníků proběhla co možná nejrychleji a bez problémů
 • zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastníků a jejich rozeslání, příprava podkladů pro schůzi
 • zpracování stanov a vytištění jejich konečné verze každému vlastníku
 • zajištění účasti notáře na první schůzi shromáždění vlastníků, včetně notářského zápisu ze schůze
 • účast zástupce společnosti na první schůzi shromáždění
 • zpracování podpisových vzorů členů výboru či pověřeného vlastníka
 • zpracování návrhu na zápis společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek včetně veškerých předepsaných dokladů a dokumentů vyžadovaných k zápisu, podání návrhu na zápis příslušnému rejstříkovému soudu
 • zpracování pozvánek na shromáždění vlastníků jednotek, jejich distribuce v předepsaném termínu všem vlastníkům
 • zajištění místnosti pro konání shromáždění vlastníků jednotek
 • zajištění prezenční listiny včetně kontroly oprávněnosti podpisu jednotlivých vlastníků či jejich zplnomocněných zástupců
 • řízení vlastního shromáždění vlastníků jednotek
 • počítání hlasů při hlasování o hlasovatelných položkách
 • vypracování zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek
 • v případě převedení všech jednotek v domě zajištění likvidace právnické osoby – bývalého majitele domu (družstvo, s.r.o., sdružení)

Stojíte o naše služby? Kontaktujte nás!


Služby pro družstva

 • prodej a převody bytů a nebytových prostor dle zákona č. 311/2013 Sb.
 • měření bytů a nebytových prostor
 • pasportizace bytových i nebytových objektů
 • zajištění rekolaudace bytových, nebytových či společných prostor
 • posouzení výnosnosti nemovitostí a návrh nového využití
 • zpracování všech podkladů nutných k prodeji společných či půdních prostor včetně projektové dokumentace, zajištění stanovisek příslušných orgánů a institucí
 • zpracování prohlášení vlastníka a smluv pro převod bytů a nebytových prostor
 • zpracování návrhů na vklady prohlášení vlastníka a smluv o převodu do katastru nemovitostí
 • zajištění znaleckých posudků nemovitostí v případě, že převod podléhá daním
 • zpracování předběžných technických otázek, včetně daňových odvodů a dalších finančních nákladů
 • zpracování a podání přiznání k dani z převodu nemovitosti (podléháli převod této dani)
 • účast na informativní schůzce informování nájemníků o postupu převodu bytů do vlastnictví a jednotlivých aspektech vlastnictví bytů
 • zpracování pravidel pro převod bytů a nebytových prostor
 • zpracování žádosti o převod členských práv
 • po splacení anuity zpracování žádosti pro banku za účelem vystavení potvrzení o splacení finančních závazků (pro výmaz zástavního práva)
 • v případě, že majitel nemá k dispozici projektovou dokumentaci, dohledání projektové dokumentace v archivu příslušného úřadu
 • kontrola a přeměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu, srovnání skutečnosti s projektovou dokumentací, případné nové zaměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu
 • zpracování prohlášení vlastníka budovy v potřebném počtu výtisků a předání ke kontrole statutárním zástupcům majitele domu
 • zpracování návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí
 • zpracování podpisových vzorů členů představenstva pro katastrální úřad
 • možnost zastupování nabyvatelů a převádějícího při jednání s Katastrálním úřadem
 • kompletní poradenství k této problematice
 • účast na přípravné schůzce SVJ, kde se vyřeší konečné znění stanov a členové výboru tak, aby první schůze shromáždění vlastníků proběhla co možná nejrychleji a bez problémů
 • zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastníků a jejich rozeslání, příprava podkladů pro schůzi
 • zpracování stanov a vytištění jejich konečné verze každému vlastníku
 • zajištění účasti notáře na první schůzi shromáždění vlastníků, včetně notářského zápisu ze schůze
 • účast zástupce společnosti na první schůzi shromáždění
 • zpracování podpisových vzorů členů výboru či pověřeného vlastníka
 • zpracování návrhu na zápis společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek včetně veškerých předepsaných dokladů a dokumentů vyžadovaných k zápisu, podání návrhu na zápis příslušnému rejstříkovému soudu
 • zpracování pozvánek na shromáždění vlastníků jednotek, jejich distribuce v předepsaném termínu všem vlastníkům
 • zajištění místnosti pro konání shromáždění vlastníků jednotek
 • zajištění prezenční listiny včetně kontroly oprávněnosti podpisu jednotlivých vlastníků či jejich zplnomocněných zástupců
 • řízení vlastního shromáždění vlastníků jednotek
 • počítání hlasů při hlasování o hlasovatelných položkách
 • vypracování zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek
 • v případě převedení všech jednotek v domě zajištění likvidace právnické osoby bývalého majitele domu (družstvo, s.r.o., sdružení)