Služby pro SVJ

 • přeměření bytů a nebytových prostor
 • zajištění rekolaudace bytových, nebytových či společných prostor
 • posouzení výnosnosti nemovitostí a návrh nového využití
 • zpracování všech podkladů nutných k prodeji společných či půdních prostor včetně projektové dokumentace, zajištění stanovisek příslušných orgánů a institucí
 • zajištění znaleckých posudků nemovitostí v případě, že převod podléhá daním
 • zpracování předběžných technických otázek, včetně daňových odvodů a dalších finančních nákladů
 • zpracování a podání přiznání k dani z převodu nemovitosti (podléhá-li převod této dani)
 • účast na informativní schůzce – informování vlastníků o postupu při změně vymezení jednotek v budově
 • v případě, že majitel nemá k dispozici projektovou dokumentaci, dohledání projektové dokumentace v archivu příslušného úřadu
 • kontrola a přeměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu, srovnání skutečnosti s projektovou dokumentací, případné nové zaměření bytů, nebytových prostor a společných částí domu
 • zpracování změny prohlášení vlastníka budovy v potřebném počtu výtisků a předání ke kontrole statutárním zástupcům majitele domu
 • zpracování návrhu na vklad změny prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí
 • možnost zastupování nabyvatelů a převádějícího při jednání s Katastrálním úřadem
 • kompletní poradenství k této problematice
 • zpracování podpisových vzorů členů výboru či pověřeného vlastníka pro rejstříkový soud
 • zpracování návrhu na zápis změny společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek včetně veškerých předepsaných dokladů a dokumentů vyžadovaných k zápisu, podání návrhu na zápis změny příslušnému rejstříkovému soudu
 • zpracování pozvánek na shromáždění vlastníků jednotek, jejich distribuce v předepsaném termínu všem vlastníkům
 • zajištění místnosti pro konání shromáždění vlastníků jednotek
 • zajištění prezenční listiny včetně kontroly oprávněnosti podpisu jednotlivých vlastníků či jejich zplnomocněných zástupců
 • řízení vlastního shromáždění vlastníků jednotek
 • počítání hlasů při hlasování o hlasovatelných položkách
 • vypracování zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek
 • zajištění výběrových řízení na práce požadované společenstvím, např na opravy a úpravy objektu s doporučením již dříve prověřených firem
 • zajištění koordinace řešení konkrétních problémů
 • zajištění stavebního dozoru
 • kompletní poradenství k této problematice

Stojíte o naše služby? Kontaktujte nás!