Délka funkčního období

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v ustanoveních, která se týkají orgánů společenství vlastníků (ust. § 1205 NOZ) zvlášť neupravuje délku funkčního období členů volených orgánů společenství vlastníků. Proto je nutné na společenství vlastníků použít obecnou úpravu týkající se spolků, které v ust. § 246 odst. 1 NOZ stanoví, že neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů spolku, je toto období pětileté.

S ohledem na NOZ tedy při určení délky funkčního období volených orgánů společenství vlastníků primárně vycházíme z textu stanov, jinak platí, že funkční období je pětileté. NOZ nestanoví maximální funkční období, z čehož lze dovodit, že ve stanovách společenství vlastníků lze určit i delší než pětileté funkční období volených orgánů SV.

Uložit odkaz do záložek.