Lhůty pro změnu stanov

Nový občanský zákoník obsahuje v některých ohledech odlišnou právní úpravu týkající se vlastnictví bytů a současně ve svých přechodných ustanoveních (ust. § 3041 a násl. NOZ) ukládá všem právnickým osobám (mezi něž patří mimo jiné i společenství vlastníků), aby do tří let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (tj. do 31. 12. 2016) přizpůsobily své zakladatelské dokumenty nové právní úpravě. Společenství vlastníků tedy musí provést revizi svých stanov, avšak lhůta k této revizi činí 3 roky. To neplatí, pouze v případě, že by název společenství vlastníků odporoval novému občanskému zákoníku, kdy by bylo třeba jej upravit do 2 let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (zde srov. ust. § 3042 NOZ). Ten totiž stanoví, že stanovy obsahují alespoň název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo (ust. § 1200 odst. 2 písm. a) NOZ).

Uložit odkaz do záložek.