Počet osob v nepronajaté jednotce

7.3.2023, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:
V poslední době se množí požadavky vlastníků pronajímaných bytů ve vyúčtování záloh na služby
ze zúčtovacího období vyloučit dobu, po kterou jejich byt není obsazen nájemníkem, Podotýkám, že
podle počtu ubytovaných osob se rozpočítávají pouze náklady z provoz výtahů a osvětlení
společných prostorů. Se stejným požadavkem se na výbor obrátil vlastník, který byl ze zdravotních
důvodů v uplynulém roce dva měsíce hospitalizován a tudíž se v bytě nevyskytoval. Nejedná se o
žádné velké částky, Dosud jsme nikomu nevyhověli, domníváme se, že žadatelé na tuto úlevu
nemají nárok, jde o překážky na jejich straně.

Odpověď:
Zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených
s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, upravuje v ustanovení § 2 písm. g) způsob
jakým se stanoví počet osob rozhodných pro rozúčtování těch služeb, které se na základě zákona (§
5 písm. d), nebo dohody pronajímatele s nájemci, rozhodnutí společenství vlastníků či družstva (§ 5
odst. 2), rozúčtují podle počtu osob, následujícím způsobem:
Rozhodnými osobami pro rozúčtování nákladů na služby jsou:

  1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2
    měsíce v průběhu zúčtovacího období,
  2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že
    s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  3. osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění
    bytových potřeb, po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

Vámi citovaný případ spadá pod úpravu obsaženou v bodě 1. Každý byt má svého vlastníka,
případně může být přenechán do užívání jiné osobě.

Pokud je byt pronajat, tak se kromě nájemce, který se započítává vždy po celou dobu, započítávají
osoby, které se v bytě zdržují více než dva měsíce v průběhu celého zúčtovacího období. Tyto osoby
se započtou po celé zúčtovací období. S ohledem na skutečnost, že počet osob je velmi složit
sledovatelný údaj, vychází se ze skutečnosti, že u osob, které se v bytě zdržují po delší dobu než dva
měsíce, lze jen obtížně vysledovat skutečnou dobu užívání bytu a spotřebu služeb, proto se
započítávají po celé zúčtovací období, stejně jako nájemce. Z tohoto důvodů pak také zákon o
službách stanoví počet osob formou vyvratitelné právní domněnky.

Na snížení počtu započitateĺných osob není nárok. Nelze totiž zjisti, zda a jak často nájemce nebo
jiní příslušníci jeho domácnosti byt po dobu své nepřítomností, užívají, navštěvují a čerpají zde
služby. Je však možné, stanovit pro rozúčtování v zákoně uvedených služeb, zvolit i jiné
kriterimum.

Uložit odkaz do záložek.