Příspěvek do fondu oprav

§1180 Občanský zákoník

(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

VYSVĚTLIVKA K ODST.2:

příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů [zde má zákon na mysli správce ve smyslu § 1190 nebo osobu, která zajišťuje některé činnosti správy ve smyslu § 1208 písm. h)], dále náklady na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti. Podobnými náklady vlastní správní činnosti odst. 2 komentovaného ustanovení se rozumějí zejména:

– náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek,

– náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,

– náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,

– náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné, a

– náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.

 

Tento typ nákladů je mezi vlastníky rozúčtován na každou jednotku stejně. Celkový náklad je tedy vydělen počtem jednotek v domě.

Uložit odkaz do záložek.