Povinné dálkové odečty (teplo)

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Článek 9c:

Požadavek dálkového odečtu

1.  Pro účely článků 9a (Měření týkající se vytápění, chlazení a teplé užitkové vody) a 9b (Dílčí měření a rozdělení nákladů na vytápění, chlazení a teplou užitkovou vodu) musí být měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění nainstalované po 25. říjnu 2020 dálkově odečitatelné. Podmínky technické proveditelnosti a nákladové efektivnosti stanovené v čl. 9b odst. 1 nadále platí.

2.  Měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musí být vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027, pokud dotčený členský stát neprokáže, že to není nákladově efektivní.

Uložit odkaz do záložek.